Voorwaarden Jubileum campagne 2023

1. Automatisch akkoord met de actievoorwaarden

Iedereen die deelneemt aan de fotowedstrijd van albelli en een foto instuurt, gaat automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

2. Deelname aan de fotowedstrijd

Het is alleen individuele personen met een minimumleeftijd van achttien (18) jaar en woonachtig in Nederland toegestaan deel te nemen aan deze wedstrijd van albelli. Eventuele inspanningen van een deelnemer om zichzelf te vertegenwoordigen door middel van een alias of meerdere e-mailadressen leidt tot diskwalificatie van die deelnemer. Deelnames gegenereerd door een script, bot, macro of andere geautomatiseerde middelen zijn ongeldig. Werknemers van albelli, hun directe familieleden en leden van het huishouden zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelnamemogelijkheden

Er is geen aankoop bij albelli noodzakelijk om deel te kunnen nemen of kans te kunnen maken op een prijs. Deelnemers nemen deel door een foto in te zenden die betrekking heeft op het thema ‘Feest’, hetzij via de upload-tool op www.albelli.nl/15jaar of via het publiceren van een foto op Instagram of Facebook met de hashtag “albelli15jaar’’. Deelname is hiermee dan ook gratis.

4. Deelnamevoorwaarden, niet exclusieve licentie en openbaarheid van wedstrijddeelname

Iedere deelnemer garandeert dat zijn/haar inzending (a) een originele creatie is; (b) niet in zijn geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van of ontleend aan een ander werk; (c) niet eventuele auteursrechten, handelsmerken, privacy- of openbare rechten of andere persoonlijke eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van eventuele personen of entiteiten overtreedt of daar inbreuk op maakt (inclusief, indien van toepassing, alle afbeeldingen en personen weergegeven in de inzending); (d) niet beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onwettig is; (e) het enige, exclusieve eigendom is van de deelnemer; (f) hij/zij de volledige, wereldwijde distributierechten voor zijn/haar inzending bezit; (en (hg) dat hij/zij voldoet aan alle eisen en voorwaarden van Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (zoals van toepassing) met betrekking tot het gebruik van de diensten in verband met de wedstrijd. albelli behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die niet voldoen aan het thema van de betreffende week, niet aan voornoemde eisen voldoen en/of in strijd zijn met de in Nederland geldende fatsoensnormen en/of goede zeden. albelli behoudt zich tevens het recht voor om gedurende de gehele duur van de wedstrijd de wedstrijd voortijdig te beëindigen of te wijzigen.

Door deelname aan de wedstrijd van albelli, erkennen alle deelnemers dat de wedstrijd niet wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of gekoppeld is aan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en/of Snapchat (de “Gevrijwaarde Platforms“) en vrijwaren elk van de Gevrijwaarde Platforms voor alle eventuele aansprakelijkheid voortkomend uit of met betrekking tot een wedstrijd van albelli. De informatie die deelnemers aanbieden voor de wedstrijd wordt aan albelli gegeven en niet aan de Gevrijwaarde Platforms.

Door deel te nemen, kennen de deelnemers hierbij albelli het niet-exclusieve, volledig betaalde, oneindige, onherroepelijke, volledig onderlicentieerbare recht zonder royalty‘s toe om zijn/haar inzending overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, er afgeleide werken aan te ontlenen, te verspreiden en weer te geven. Tevens kent elke deelnemer aan albelli het recht toe om zonder enige kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende overweging jegens de deelnemer, zijn/haar naam te gebruiken, zijn/haar gelijkenis, karakteristieke verschijning, beeld, portret, afbeelding of foto en biografische informatie die wordt weergegeven, aangeboden, naar wordt verwezen of anderszins is opgenomen in de inzending met het oog op of in verband met het aanbod van producten van albelli op de socialmediakanalen van albelli, tenzij dit wettelijk verboden is. Deelnemers begrijpen en accepteren dat de enige compensatie die de deelnemer zal ontvangen voor het toekennen van dit recht de publiciteit is die de deelnemer kan ontvangen door de publicatie of uitzending van de inzending van de deelnemer aan de wedstrijd en/of de aankondiging van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan albelli

Inzending van persoonlijke contactgegevens in verband met de wedstrijd (al dan niet vereist), met inbegrip van en niet beperkt tot het postadres, telefoonnummer, e-mailadres of Instagram handle omvat toestemming voor albelli om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken met het oog op beheer van de wedstrijd. Deelnemers kunnen ervoor kiezen zich te laten toevoegen aan de klantendatabase van albelli en albelli toestemming te geven in de toekomst contact op te nemen met deelnemer wegens promotionele en andere redenen. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de ontvangst van dergelijke communicatie, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van albelli (te vinden op albelli.nl/privacyverklaring.) of zoals aangeboden binnen dergelijke marketingmaterialen (bijv. het gebruik van de functie “Afmelden“ zoals in de voettekst van e-mails van albelli aangegeven). Deelnemers begrijpen dat zij hun persoonsgegevens aan albelli verschaffen en niet aan Instagram, Facebook of Pixlee.

6. Selectie en bekendmaking van de winaars

De jury van albelli kiest uit alle toegelaten inzendingen 15 winnaars. De winnaars worden bekend gemaakt op Facebook en Instagram en zullen via email gecontact worden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaars gaan ermee akkoord dat albelli hun adresgegevens voor eenmalig gebruikt verstrekt aan derden partij – zodat de prijs in kan worden verzonden. albelli kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel die ontstaat door het (onjuiste) gebruik van de gewonnen prijzen.

Reacties