DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD BETEKENT ACCEPTATIE VAN DEZE OFFICIËLE REGELS. ER IS GEEN AANKOOP NOODZAKELIJK OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP OF BETALING VERGROOT NIET DE WINKANS. ALLE BESLISSINGEN VAN ALBELLI ZIJN DEFINITIEF. ONGELDIG INDIEN VERBODEN.

1. Acceptatie van de Officiële Regels
Deelname aan de wedstrijd van albelli (“Wedstrijd“) betekent de volledige, onvoorwaardelijke acceptatie van elke Wedstrijddeelnemer (elk een “Deelnemer“) en de beslissingen van albelli of haar cessionaris (met inbegrip van, zonder enige uitsluiting, beslissingen met betrekking tot ontvankelijkheid en jurering van Wedstrijddeelnames (zoals hieronder gedefinieerd), selectie van de Winnaars van de wedstrijd (zoals hieronder gedefinieerd) en het toekennen van eventuele Wedstrijdprijzen, welke binnen alle aspecten bindend zijn. Het winnen van een prijs is onderhevig aan het volgen van deze Officiële Regels en voldoen aan alle andere eisen, zoals hierin uiteengezet.

2. Ontvankelijkheid
Wedstrijden beginnen en eindigen op de data zoals vermeld in de desbetreffende aankondiging van de wedstrijd (de “Promotieperiode”). Het tijdregistratiesysteem van albelli is de officiële tijdregistratie wijze voor de wedstrijd en het is albelli tevens toegestaan te vertrouwen op de tijdverwerkingsfuncties van Facebook, Instagram, Snapchat en/of Twitter, voor zover relevant. Het is alleen individuele personen met een minimumleeftijd van achttien (18) jaar toegestaan deel te nemen aan wedstrijden van albelli, die op de datum van deelname permanent legaal in de EU-lidstaat Nederland verblijven. Eventuele inspanningen van een Deelnemer om zichzelf te vertegenwoordigen door middel van een alias of meerdere e-mailadressen leidt tot diskwalificatie van die Deelnemer. Wedstrijddeelnames gegenereerd door een script, bot, macro- of andere geautomatiseerde middelen zijn ongeldig. Werknemers, aannemers en agenten (evenals hun directe familieleden en leden van het huishouden) van albelli, haar dochterondernemingen, partners en afdelingen, evenals personen die de afgelopen zes (6) maanden voorafgaand aan het begin van de Wedstrijdperiode reeds een prijs hebben gewonnen bij albelli, komen evenmin in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Om twijfel te voorkomen, als naar eigen goeddunken van albelli, te allen tijde tijdens of na de Wedstrijdperiode, wordt besloten dat niet aan de ontvankelijkheidscriteria zoals hierin vermeld wordt voldaan met betrekking tot een Deelnemer, zal een dergelijke Deelnemer worden gediskwalificeerd voor de Wedstrijd. De bepaling van ontvankelijkheid door albelli is definitief.

3. Hoe kan men deelnemen
Deelnemers doen mee door opmerkingen in te dienen (elk een “Inzending”) via de methode zoals gespecificeerd in de specifieke aankondiging en details van de wedstrijd. Geen aankoop nodig om deel te nemen of te winnen.

4. Selectie van de Winnaar, Winkansen, Melding
albelli kiest potentiële Winnaars van de Wedstrijd (elk een “Winnaar“) uit alle Inzendingen die in aanmerking komen en die ontvangen zijn gedurende de subjectieve analyse van Inzendingen door de jury van albelli, waarvan de criteria zijn gespecificeerd in de specifieke aankondiging van de Wedstrijd. De kans om te worden geselecteerd als winnaar is afhankelijk van het totale aantal in aanmerking komende Inzendingen zoals ontvangen voor de wedstrijd. Potentiële winnaars worden binnen vijf (5) dagen na het einde van de promotieperiode ingelicht via: (i) het kanaal (bijv. Instagram, Snapchat, Twitter) waarop de Inzending wordt ontvangen; of (2) indien van toepassing, het aangegeven e-mailadres. Indien er, om welke reden dan ook, geen contact met de potentiële Winnaar kan worden opgenomen binnen vijf (5) dagen na de eerste poging om contact met hem/haar op te nemen, is het albelli toegestaan een alternatieve potentiële Winnaar te kiezen uit de overige niet-winnende, in aanmerking komende Inzendingen. albelli is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen ontvangen van meldingen door de potentiële Winnaar vanwege spam-, ongewenste e-mail- of andere beveiligingsinstellingen of voor het aanbieden van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens. Potentiële winnaars moeten blijven voldoen aan alle algemene voorwaarden van deze Officiële Regels en winnen is onderhevig aan voldoen aan alle eisen.

5. Prijzen
Winnaars ontvangen een prijs zoals gespecificeerd in de specifieke aankondiging van de Wedstrijd. Wedstrijdprijzen worden toegekend op “zoals ze zijn“-basis en zijn niet-overdraagbaar en niet-restitueerbaar. Er worden geen vervangingen in geld of andere prijzen gedaan of aangeboden en albelli behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht om) een prijs of een onderdeel daarvan te vervangen door een andere prijs of een onderdeel daarvan, met inbegrip van geld, van een gelijke of grotere waarde indien de toegekende prijs, ongeacht om welke reden dan ook, niet beschikbaar is, zoals naar eigen goeddunken door albelli bepaald. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, erkennen Deelnemers dat Wedstrijdprijzen door albelli worden toegekend en dat de Wedstrijd op geen enkele manier wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door iemand anders dan albelli. De ontvangst van een prijs is onderhevig aan het naleven van alle eventuele federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Elke Winnaar is zelf verantwoordelijk voor alle eventuele prijsgerelateerde onkosten, waaronder doch niet beperkt tot alle eventuele nationale, regionale en/of lokale belastingen en heffingen.

6. Algemene voorwaarden voor deelname
Inzendingen worden na verzending niet geretourneerd aan de Deelnemers. Door deel te nemen aan een Wedstrijd, gaat elke Deelnemer ermee akkoord dat en garandeert dat zijn/haar Inzending (a) een originele creatie is; (b) niet in zijn geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van of ontleend aan een ander werk; (c) niet eventuele auteursrechten, handelsmerken, privacy- of openbare rechten of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten van eventuele personen of entiteiten overtreedt of daar inbreuk op maakt (inclusief, indien van toepassing, alle afbeeldingen en personen weergegeven in de Inzending); (d) niet beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onwettig is; (e) het enige, exclusieve eigendom is van de Deelnemer; (f) hij/zij de volledige, wereldwijde distributierechten voor zijn/haar Inzending bezit; (g) hij/zij de schriftelijke toestemming heeft ontvangen van elke persoon (of ouder of wettelijke voogd indien deze persoon minderjarig is) die in een Inzending voorkomt; en (h) dat hij/zij voldoet aan alle eisen en voorwaarden van Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (zoals van toepassing) met betrekking tot het gebruik van de diensten in verband met de Wedstrijd. Inzendingen die niet voldoen aan de bovenstaande vereisten komen mogelijk niet in aanmerking en kunnen na verzending naar eigen goeddunken van albelli te allen tijde worden verwijderd. albelli behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken eventuele Inzendingen te diskwalificeren waarvan het van mening is dat ze voornoemde eisen overtreden of mogelijk zouden overtreden of die anderszins niet aan deze Officiële Regels zouden voldoen.

albelli behoudt zich het recht voor om een Wedstrijd te beëindigen, te wijzigen of op te schorten indien albelli, naar eigen goeddunken, vermoedt of werkelijk bewijs heeft dat er geknoeid is met een deel van de Wedstrijd of als er een ongeautoriseerde interventie, fraude, technische moeilijkheden, defecten of andere factoren hebben plaatsgevonden buiten de redelijke controle van albelli en die het beheer, de beveiliging, eerlijkheid, integriteit of andere gepaste uitvoering van de Wedstrijd in de weg zouden kunnen staan of zouden kunnen beïnvloeden. In een dergelijk geval behoudt albelli zich het recht voor (maar heeft niet de plicht) om naar eigen goeddunken de prijs toe te kennen onder in aanmerking komende, niet-verdachte Inzendingen die zijn ontvangen tot de tijd van vermoed hinderen. albelli behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die met het Deelnameproces of de uitvoering van een Wedstrijd heeft geknoeid of die heeft gehandeld in overtreding van deze Officiële Regels of op niet-sportieve of hinderende wijze heeft deelgenomen. Elke poging van een persoon om opzettelijk de legitieme werking van een Wedstrijd te hinderen vormt een overtreding van het strafrecht en burgerlijk recht en indien een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt albelli zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen en andere middelen in te zetten om een dergelijke persoon, voor zover wettelijk mogelijk, te vervolgen. Het door albelli niet kunnen afdwingen van een voorwaarde van deze Officiële Regels vormt geen afwijzing van een dergelijke bepaling of andere bepalingen van deze Officiële Regels.

7. Niet-exclusieve licentie en openbaarheid van wedstrijd inzending
Door een Inzending in te sturen verleent de Deelnemer albelli het niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig onderlicentieerbare recht om zijn/haar Inzending overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, er afgeleide werken aan te ontlenen, te verspreiden en weer te geven, ongeacht via welk middel, zonder verdere kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende overweging van Deelnemer, tenzij dit wettelijk verboden is.

8. Publicatierecht voor albelli
Door een Inzending in te sturen, kent elke Deelnemer aan albelli en haar cessionaris het recht toe om zonder enige kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende overweging jegens de Deelnemer, zijn/haar naam te gebruiken, zijn/haar gelijkenis, karakteristieke verschijning, beeld, portret, afbeelding of foto (stilstaand of bewegend), spraak, met inbegrip van en zonder enige beperking van een opname of onderdelen daarvan, ongeacht of dit schriftelijk is, audio en/of video en biografische informatie die wordt weergegeven, aangeboden, naar wordt verwezen of anderszins is opgenomen in de Deelname met het oog op of in verband met het aanbod van producten van albelli op de social media kanalen van albelli, tenzij dit wettelijk verboden is. Deelnemers begrijpen en accepteren dat de enige compensatie die de Deelnemer zal ontvangen voor het toekennen van dit recht de publiciteit is die de Deelnemer kan ontvangen door de publicatie of uitzending van de Inzending van de Deelnemer aan de Wedstrijd en/of de aankondiging van de deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd.

Het verstrekken van persoonlijke contactgegevens in verband met de Wedstrijd (al dan niet verplicht), met inbegrip van en niet beperkt tot het postadres, telefoonnummer, e-mailadres, Instagram handle, Snapchat handle en Twitter handle, omvat toestemming voor albelli en haar cessionaris om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken met het oog op beheer van de Wedstrijd. Deelnemers kunnen ervoor kiezen zich te laten toevoegen aan de klantendatabase van albelli en albelli toestemming te geven in de toekomst contact op te nemen met Deelnemer wegens promotionele en andere redenen. Deelnemers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten, zoals beschreven in het Privacybeleid van albelli (te vinden op /privacy beleid) of zoals aangeboden binnen dergelijke marketingmaterialen (bijv. het gebruik van de functie “Afmelden“ zoals in de voettekst van e-mails van albelli aangegeven). Deelnemers begrijpen dat zij hun persoonsgegevens aan albelli verschaffen en niet aan Instagram, Snapchat, Facebook of Twitter. De persoonsgegevens die Deelnemers aanleveren worden alleen gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van albelli.

9. Vrijwaring en schadeloosstelling
Elke Deelnemer gaat, voor zover wettelijk toegestaan, akkoord met het eeuwig en onherroepelijk bevrijden, vrijwaren en schadeloos stellen van albelli en haar partners, dochterondernemingen, diegenen die namens haar werken en elk van haar respectievelijk vertegenwoordigers, managers, beambten, personeelsleden, agents, opvolgers en toegewezenen (de “Vrijgewaarde Partijen“) van en tegen alle vorderingen, schadevergoeding, verlies of andere aansprakelijkheid, bij wet of in redelijkheid, bekend of onbekend, nawerkbaar of niet-nawerkbaar, voortkomend uit of in verband met deelname aan de Wedstrijd of het toekennen, accepteren, ontvangen, gebruiken of misbruik van een prijs (met inbegrip van reizen of activiteit die daar betrekking op heeft).

10. Beperking van aansprakelijkheid
albelli is niet verantwoordelijk voor (a) onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van Inzendinginformatie of te late, verloren, gestolen, onverstaanbare, onleesbare, beschadigde, gewijzigde, onvolledige, misleide Inzendingen of Inzendingen die zijn ontvangen via niet-toegestane of onwettige kanalen, welke allen zullen worden gediskwalificeerd voor de Wedstrijd; (b) technische fouten in verband met de Wedstrijd, waaronder verloren, onderbroken of niet beschikbare internetprovider (ISP), netwerk, server, draadloze dienstverlener of andere verbindingen, beschikbaarheid of toegankelijkheid, of een defecte computer, satelliet, telefoon, gsm-mast of kabelverzendingen, lijnen of technische defecten of in de war geraakte, gecodeerde, vertraagde of verkeerd geleide verzendingen of defecten in computer hardware of software, storingen of moeilijkheden; (c) mechanische fouten, netwerkfouten, elektronische fouten, computerfouten, menselijke fouten, printfouten, typefouten; (d) alle andere fouten of problemen in verband met de Wedstrijd, met inbegrip van doch zonder beperking van fouten die zich mogelijk voordoen in het beheer van de Wedstrijd, de aankondiging van de Winnaar, de annulering of het uitstel van de Wedstrijd of in materialen die verband houden met de Wedstrijd; (e) letsel, overlijden, verliezen of schade van welke aard dan ook, van personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deelname aan de Wedstrijd of de aanvaarding, ontvangst of het misbruik van een prijs van de Wedstrijd.

11. Geschillen
Alle eventuele geschillen, vorderingen en oorzaken voortkomend uit of in verband met de Wedstrijd worden individueel opgelost, zonder aanwending van een collectief proces. EVENTUELE VORDERINGEN, UITSPRAKEN EN/OF PRIJZEN ZIJN BEPERKT TOT WERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN MET BETREKKING TOT DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD. DEELNEMER WIJST HIERBIJ ALLE EVENTUELE RECHTEN OF VORDERINGEN AF VOOR ADVOCAATKOSTEN, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN DEELNEMER, ONGEACHT OF DIT VOORZIENBAAR IS OF GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

12. Niet goedgekeurd door social media platforms
Door deel te nemen aan een Wedstrijd van albelli, erkennen Deelnemers dat de Wedstrijd op geen enkele wijze wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of in verband wordt gebracht met Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (de “Gevrijwaarde Platforms“) en vrijwaren elk van de Gevrijwaarde Platforms voor alle eventuele aansprakelijkheid voortkomend uit of met betrekking tot een Wedstrijd van albelli. De informatie die Deelnemers aanbieden voor de Wedstrijd wordt aan albelli gegeven en niet aan de Gevrijwaarde Platforms.

13. Lijst met Winnaars
De namen van de Winnaars van de Wedstrijd kunnen op verzoek worden verkregen door binnen dertig (30) dagen na het einde van de Wedstrijd een e-mail te sturen naar socialNL@albumprinter.com.

14. Sponsor
De sponsor van de Wedstrijd is albelli B.V. Stationsplein 53-57, 1012 AB Amsterdam.

BIJLAGE – Belangrijke informatie
Elke week heeft een ander thema. De prijzen worden per land weggegeven aan iemand uit Nederland. Bekijk hieronder een overzicht van de prijzen en data.
Elke week zal de jury 1 winnaar selecteren uit alle inzendingen van die week en dat thema. De wekelijkse prijs is een albelli voucher t.w.v. 100 euro inclusief gratis verzending. Aan het einde van de actie zal de jury een grote winnaar kiezen vanuit alle inzendingen. De hoofdprijs is een Iphone 14, 256 GB, t.w.v. 1.146,00 euro.

De wekelijkse thema’s:
Zomerpret – van 31 juli t/m 6 augustus
Proef de zomer- van 7 augustus t/m 13 augustus
Zomer avonturen – van 14 augustus t/m 20 augustus
Zomers relaxen – van 21 augustus t/m 27 augustus

Selectie en benadering van de winnaars
De albelli jury zal 1 winnaar per week en een hoofdprijswinnaar kiezen. Deze winnaars zullen via Instagram en/of Facebook benaderd worden voor het uitwisselen van informatie .Over de resultaten kan niet worden gediscussieerd.

Wekelijkse winnaars
De winnaar van week 1 – Zomerpret, wint een albelli voucher t.w.v. 100 euro + gratis verzending en zal bekend gemaakt worden op dinsdag 8 augustus.

De winnaar van week 2 – Proef de zomer, wint een albelli voucher t.w.v. 100 euro + gratis verzending en zal bekend gemaakt worden op dinsdag 15 augustus.

De winnaar van week 3 – Zomer avonturen, wint een albelli voucher t.w.v. 100 euro + gratis verzending en zal bekend gemaakt worden op dinsdag 22 augustus.

De winnaar van week 4 – Zomers relaxen, wint een albelli voucher t.w.v. 100 euro + gratis verzending en zal bekend gemaakt worden op dinsdag 29 augustus.

De hoofdprijs
De winnaar van de hoofdprijs, een Iphone 14, zal woensdag 30 augustus bekend gemaakt worden.
Alle winnaars zullen via het e-mailadres wat is opgegeven bij het inzenden van de foto, of het Facebook- of Instagram account benaderd worden voor het delen van de nodige informatie. Alle prijzen zullen in een digitale vorm worden weggegeven.

Reacties